niveaus

Met het lesmateriaal van Werken aan ...
werkt iedere leerling op zijn of haar eigen niveau

►   Lesmateriaal op aanvankelijk-, praktisch- en fundamenteel niveau

   De drie niveaus kunnen afzonderlijk van elkaar binnen een groep aangeboden worden

   Het is ook mogelijk om voor individuele leerlingen het lesmateriaal van verschillende niveaus te combineren

1A

'Het aanvankelijke lesmateriaal is ontwikkeld ter aanvulling op praktische lessen.'


Het 1A-lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen die op aanvankelijk niveau lezen, schrijven en rekenen. De aard van de opdrachten is voornamelijk handelend.

De 1A- leerdoelen corresponderen met de leerlijnen binnen het ZML-onderwijs. Leerlingen die werken met het 1A-lesmateriaal stromen doorgaans uit naar dagbesteding.


Het lesmateriaal is in 'landscape' vormgegeven om net iets meer schrijfruimte te creëren.

Het lettertype is aangepast aan beginnende lezers en rekenaars. De afbeeldingen passen bij de leeftijdscategorie 12 tot 20 jaar.


Het 1A-lesmateriaal is ontwikkeld ter aanvulling op praktische lessen met concreet materiaal. 


1P

'Het praktische lesmateriaal richt zich op doelen die zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen.'


Leerlingen die met het praktische 1P-lesmateriaal werken zijn in de mogelijkheid om onderdelen van de 1F-referentiekaders te behalen, mits de opdrachten op een concrete wijze zijn vormgegeven. Deze leerlingen stromen doorgaans uit naar (beschutte) arbeid. Voor deze leerling is
het ontwikkelen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid (in wonen, werken en vrije tijd) belangrijk.


Functioneel kunnen rekenen, lezen en schrijven speelt een belangrijke rol in een zo zelfredzaam mogelijk uitstroomperspectief. Daarom hebben wij uit de 1F-referentie-kaders zorgvuldig de doelen geselecteerd die tegemoetkomen aan deze behoefte.

1F

‘Het fundamentele lesmateriaal  draagt bij aan goed voorbereid uitstromen naar een werkplek
of vervolgonderwijs.’

In het 1F-lesmateriaal worden alle doelen binnen de fundamentele referentiekaders (1F) met behulp van dagelijkse contexten aangeboden. Functioneel rekenen, lezen en schrijven staat centraal. 


De inhoud en de uitstraling van het
1F-lesmateriaal sluit aan bij de belevingswereld van de leerling van 12 tot 20 jaar. De layout van al ons lesmateriaal is op elkaar afgestemd. Bij alle vakken wordt gebruik gemaakt van dezelfde opbouw en vormgeving. Hierdoor is het voor de leerling gemakkelijker om kennis van de verschillende vakken te integreren en wordt de transfer van de theorie naar de praktijk gestimuleerd.


| Kenmerken van de drie niveaus in beeld |

1A

Aanvankelijk leren door ervaren en doen...

 • Aanvankelijk niveau [DLE 0-10]

 • Doelen corresponderen met de leerlijnen binnen het ZML-onderwijs.

 • Gericht op 'ervaringsgericht
  en handelend' leren.

 • Bereidt voor op uitstroom
  naar dagbesteding.

 • Zo weinig mogelijk
  geschreven instructie.

 • Vormgegeven in ‘landscape’
  om meer schrijfruimte te creëren.

1A-lesmateriaal is verkrijgbaar
voor de volgende vakgebieden:

1P

Praktisch leren, gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid...

 • Praktisch niveau [DLE 10-25]

 • De doelen corresponderen met de leerlijnen binnen het ZML-onderwijs en de 1F-referentiekaders.
  Bij het vak Engels worden de Europese Referentiekaders (ERK's) aangehouden.


 • Gericht op 'praktisch' leren.

 • Bereidt voor op uitstroom naar (beschutte) arbeid.

 • Herkenbare en dagelijkse contexten.


 • Korte instructies.

 • Rustige bladspiegel met gebruik van
  functionele afbeeldingen. 

1P-lesmateriaal is verkrijgbaar
voor de volgende vakgebieden:

1F

Functioneel leren, gericht op uitstromen naar werk of vervolgonderwijs...

 • Fundamenteel niveau [DLE 25-60]

 • De doelen corresponderen met de 1F-referentiekaders. Bij het vak Engels worden de Europese Referentiekaders (ERK's) aangehouden.

 • Gericht op 'functioneel' reken-, lees- en schrijfniveau.

 • Bereidt voor op uitstroom naar arbeid
  en / of vervolgonderwijs.

 • Herkenbare en dagelijkse contexten.


 • Eenduidige instructies.

 • Rustige bladspiegel met gebruik van functionele afbeeldingen. 

1F-lesmateriaal is verkrijgbaar
voor de volgende vakgebieden:

WERKEN AAN STAGE & LOOPBAAN

'Met het lesmateriaal van Werken aan Stage & Loopbaan geeft u inhoud aan een doorlopende leerlijn in arbeidsvoorbereiding en stagelessen binnen uw organisatie.'

Van kennismaken met een stage tot en met uitstroom naar werk....  De materialen van Werken aan Stage & Loopbaan voldoen aan de CED- en SLO-leerlijnen (uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding). Maar ook voor leerlingen die opstromen naar een vervolgopleiding in het Middelbaar Beroepsonderwijs is een goede ontwikkeling in arbeidsvaardigheden uiteraard van belang.


Het lesmateriaal is ingedeeld in drie modules en sluit aan op drie opeenvolgende fases in de stageloopbaan:

Module 1: Voorbereiding op stage


Module 2: Leren en oriënteren op stage


Module 3: Uitstromen naar werk


 

Werken aan Stage & Loopbaan sluit aan bij drie fases: