werkwijze

OPBRENGSTGERICHT LEREN

IN DE PRAKTIJK

DIFFERENTIATIE

Leerlingen op het VSO en het Praktijkonderwijs worden aangemeld met uiteenlopende niveaus op alle vakgebieden. Daarnaast hebben leerlingen verschillende leer- en begeleidingsbehoeften. Het bieden van Passend Onderwijs is het streven, maar hoe behoud je als docent het overzicht? 


Het modulaire systeem van Werken aan... biedt hierin uitkomst.  Door doelen te clusteren in modules ontstaat de mogelijkheid om leerlijnen voor individuele leerlingen of groepjes leerlingen te creëren. Niet allemaal werken uit hetzelfde boek, maar gericht werken aan de vaardigheden die de leerling nog kan ontwikkelen.


Maar hoe weet je welk lesmateriaal geschikt is voor welke leerling?

NULMETING

Met behulp van onze begintoetsen kan op eenvoudige wijze het startniveau van de leerling worden bepaald.  De modules die de leerling op de begintoets beheerst worden als zodanig geregistreerd.


De modules die de leerling nog niet beheerst maken deel uit van het traject dat volgt ná de begintoets: de individuele leerlijn.

PLANNEN VAN EEN LEERLIJN

Aan de hand van de begintoetsscores kan de leerlijn voor de leerling of een groep gepland worden. De doelstellingen waaraan de leerling werkt zijn concreet omschreven in het leerlingvolgsysteem én in elk moduleboek. De leerling weet exact wat er van hem of haar verwacht wordt tijdens het oefenproces én wanneer de module ‘beheerst’ wordt. Dit geeft inzicht in de leerlijn.


Inzicht bevordert de betrokkenheid bij het leren: weten wat je doet en wáárom je het doet geeft inhoud aan het leerproces. 

DE WERKWIJZE

EEN CYCLISCH PROCES

1

2

3

4

5

Neem een begintoets af bij de leerling het het startniveau te bepalen en eventuele hiaten in de ontwikkeling op te sporen.


Voer de gegevens van de begintoets in het digitale LVS in.


Plan aan de hand van de begintoetsscore welke modules u aan de leerling gaat aanbieden.


Werk uit de geselecteerde modules.
Neem de moduletoets af.


Registreer de opbrengst in het LVS. 

HET STARTNIVEAU BEPALEN

DE BEGINTOETS

DE WERKWIJZE

De begintoets bestaat uit een toetsboekje met daarin opdrachten die representatief zijn voor de te toetsen modules. Met behulp van de begintoets laat de leerling zien of de leerstofeenheid uit de betreffende module al beheerst wordt ( > 80% score) of nog in  ontwikkeling is (< 80% score). 


De scores van de begintoets kunnen door
de docent ingevuld worden in het digitale leerlingvolgsysteem. Het systeem rekent uit welke modules de leerling al beheerst en welke modules in de toekomst aangeboden kunnen worden.

DRIE NIVEAUS

Het lesmateriaal van Werken aan... bestaat uit
drie niveaus:

1A: Aanvankelijk niveau (DLE van ca. 0-10)

Het 1A-lesmateriaal is ontwikkeld voor leerlingen die op aanvankelijk niveau rekenen, lezen en schrijven. De 1A- leerdoelen corresponderen met de leerlijnen binnen het ZML-onderwijs. Om te starten met het 1A-lesmateriaal hoeft de leerling géén begintoets te maken. 

1P: Praktisch niveau (DLE van ca.10-25)

De 1P-leerlijn omvat een selectie van doelen uit
de 1F-referentiekaders. Het praktische lesmateriaal van Werken aan... richt zich op zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Om te bepalen welke leerstof de leerling al beheerst kan de 1P-begintoets afgenomen worden. 


1F: Fundamenteel niveau (DLE > 25)

Het fundamentele lesmateriaal van Werken aan... draagt bij aan goed voorbereid uitstromen naar een werkplek of vervolgonderwijs. Om het startniveau van de leerling nog beter in kaart te kunnen brengen, is er een 1F-begintoets op basis- en op gevorderden-niveau ontwikkeld. 


DE VOORBEREIDING

Bepaal per individuele leerling welke
begintoets het meest voor de hand ligt om
af te nemen.


Grofweg kan de volgende indeling gemaakt worden:
1A: geen begintoets (DLE < 10)
1P: DLE 10 -25 
1F: DLE 25-60


Aanvullende methoden om het startniveau van de leerlingen te kunnen bepalen zijn:
▸ observaties van de leerkracht
▸ aanmeldgegevens
▸ methode-onafhankelijke toetsen
    (uit het verleden)

ANALYSE VAN DE TOETS


Let op: onze begintoetsen zijn een hulpmiddel om het startniveau

van de leerling te bepalen
en geen afrekenmodel!